| Трудово право, Частно строително право, Данъчно право | , , , , , |

Нови минимални вноски за SOKA-BAU за строителните предприемачи от 2015г.

Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU), състояща се от касата за компенсация на отпуските и възнагражденията в строителната индустрия (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft – ULAK) и допълнителната обезпечителна каса на строителните професии (Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG – ZVK), събираше до скоро членски внос единствено от предприятия, разполагащи с назначени работници. Въпросният членски внос се определяше от броя на работниците и техните заплати. Последното се базира на един общозадължителен колективен договор за уреждането на процедурите в социалната каса на строителната промишленост (Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe – VTV – от 03.05.2013). С промяна на същия договор към 10.12.2014 се въвежда минимален членски внос и за предприятия, които не разполагат с назначени работници, считано от април 2015г.

Причина за промяната е нуждата от финансиране на договорно установената процедура за подпомагане на професионалното обучение. Според различните тарифни спогодби, намиращи приложение в бранша, предприятия, готови да приемат работници с цел постигане на професионална квалификация, следва да бъдат подпомагани с различни субсидии от касовите фондове. До настъпилите промени, въпросната процедура се финансираше с членския внос, събиран от предприятията, които разполагат с наемни работници, т.е. „профитират“ от високото образование на назначените кадри.
Според мотивите на договорните промени, тази до скоро лансирана теза не отговаря на фактическите интереси на строителния бранш. Според страните, не само предприятия, вече ползващи услугите на наемни работници, имат интерес от високо квалифицирана работна рака. Предприятията, които актуално не разполагат с такива работници, имат възможността след завършването на професионалното им обучение да ги назначат и по този начин да извлекат ползата от един финансиран без тяхното участие процес.

Споменатият колективен договор предвижда в § 17 минимален членски внос от 900 Евро годишно, който ще се заплаща независимо от броя на работещите в едно предприятие (напр. Gewerbe с един съдружник или GbR с няколко съдружника и без наети работници). Сумата се дължи за периода октомври от настоящата до ноември на следващата година и се заплаща най-късно до 20. ноември след изтичането на този период.

Тъй като законовите промени влизат в сила пред април 2015г., за периода април – септември 2015 се дължи първата вноска от 450 Евро, която следва да се заплати до 20.11.2015г.
Ако членството в касата приключи преждевременно (напр. поради смяна на дейността или закриване на предприятието), членския внос се ограничава до 1/12 (75 Евро) за всеки месец, в който поне на един ден се извършвана дейност, т.е. при затваряне на предприятието на 2.01.2016, членският внос се дължи за целия месец януари.
Актуалният текст на колективния договор, можете да изтеглите на:

Bekanntmachung über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe vom 06.01.2015