Наемни отношения


Наемното право (Mietrecht) регламентира договорните отношения за временното предоставяне за ползване срещу заплащане, където една страна (наемодател) се задължава срещу друга страна (наемател) да предостави съответния предмет за ползване, докато наемателят от своя страна се задължава за плащане на определена сума. Възможен предмет на договора са както движима така и недвижима собственост. Основните положения от наемното право се прилагат и за други договори като лизинг например. В Германия наемното право е кодифицирано в параграфи 535 до 580а от гражданския кодекс, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB.

Публикации:


Устен и конклудентен договор за наем

Напоследък все повече зачестиха оплакванията от клиенти на кантората, свързани с проблеми с наемодателя. В основата на тези проблеми е не регламентираното ползване на наетите помещения, разбирани от повечето потребители като “наем на черно”. Настоящата статия има за цел да внесе яснота относно правното третиране на такъв вид отношения и да запознае потребителите с основните им права в подобни случаи. Continue reading